สปริงบาลานเซอร์

ใช้สำหรับแขวนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือใช้สำหรับเปิดบานประตู

รายละเอียดสินค้า

รุ่น น้ำหนักยก (kg.) ความยาวสลิง (m.)
TSB – 1 0.5 – 1.5 1.00
TSB – 3 1.5 – 3.0 1.65
TSB – 6.5 3.0 – 6.5 1.65
TSB – 9 4.5 – 9.0 1.30
TSB – 15 9.0 – 15.0 1.30
TSB – 22 15.0 – 22.0 1.50
TSB – 30 22.0 – 30.0 1.50
TSB – 40 30.0 – 40.0 1.50
TSB – 50 40.0 – 50.0 1.50
TSB – 60 50.0 – 60.0 1.50
TSB – 70 60.0 – 70.0 1.50