Safety Latch

Size
0.5 ton
0.75 ton
1.0 ton
1.5 ton
2.0 ton
3.0 ton
5.0 ton
7.5 ton
10.0 ton